Eesti liikumisuuring 2021

Turu-uuringute AS viib koostöös ühendusega Sport Kõigile, Tallinna Ülikooli ning Tartu Ülikooliga 2021. aasta novembrist 2022. aasta jaanuarini läbi küsitlust 7-17-aastaste laste/noorte ning 18-75-aastaste täiskasvanute seas. Küsitlus on osa suuremast uuringust „Eesti liikuvusuuring 2021“, mis hõlmab muuhulgas ka laste/noorte liikumisaktiivsuse kaardistamist liikumismonitoridega (ei puuduta küsitluses osalevaid lapsi/noori). Uuringu tellijaks on Kultuuriministeerium ning selle läbiviimine on kooskõlastatud Tallinna Ülikooli eetikakomiteega.

Uuringu eesmärk on saada ülevaade Eesti inimeste liikumisaktiivsusest ning seda soodustavatest ja takistavatest teguritest. Uuringu tulemused on sisendiks liikumisaktiivsust soodustavate meetmete ja tegevuste planeerimisel.

Uuringu käigus küsitletakse üle-Eestiliselt 500 koolis käivat last/noort vanuses 7-17 ning 1500 täisealist inimest vanuses 18-75. Küsitlusuuringu valim on moodustatud juhuvalikuga Rahvastikuregistri andmetest.

Valimisse sattunud inimestele saadetakse esmalt postiga välja kutsekiri uuringus osalemiseks. Valimisse sattunud lastel/noortel on võimalik täita küsitlusankeet veebis kuni 15. detsembrini, uuringusse sattunud täiskasvanutel kuni 20. detsembrini. Inimestega, kes veebis küsimustikku ei täinud, võtavad jaanuarikuus intervjuu läbiviimiseks ühendust küsitlejad – toimub silmast silma või telefoniküsitluse etapp Küsitlust jätkatakse seni, kuni planeeritud valimi suurus (laste/noorte sihtrühmas 500 vastajat ning täiskasvanute sihtrühmas 1500 vastajat) on saavutatud, seega kõigi inimestega, kes kutsekirja said, küsitlejad ühendust ei võta.

Osavõtt uuringust on vabatahtlik. Uuringus osalemisest keeldumisest on võimalik anda teada kas uuringu veebikeskkonnas (täpsemad juhised on toodud kutsekirjal) või võttes kontakti kutsekirjas toodud e-maili aadressil või telefoninumbril.

Palume küsimustikule vastata ainult neil inimestel, kelle nimele saadeti kutsekiri. Juhul, kui see inimene küsimustikku iseseisvalt täita ei saa, võib teda vastamisel abistada. Kui inimese jaoks pole vastamine ka abistades võimalik, palume ta valimist eemaldada (täpsemad juhised on toodud kutsekirjas). Laste/noorte küsimustikule palume vastata ainult neil lastel/noortel, kes käivad koolis.

Kõigi uuringus osalejate konfidentsiaalsus tagatakse – tellijale ei edastata vastaja nime ega muid kontaktandmeid, samuti ei seostata ühtegi vastust vastaja isikuga (tulemusi analüüsitakse suuremate gruppide kaupa). Peale uuringu lõppu kõigi uuringus osalenute kontaktandmed kustutatakse.

Kõigi täiskasvanute küsitluses osalejate vahel loositakse välja ka kakskümmend 50-eurost Sportland kinkekaarti! Loosimises osalemiseks saate oma kontaktandmed (e-maili või telefoninumbri) jätta ankeedi lõppu (vastavad andmed kustutatakse peale loosimise läbiviimist).

Uuringu tulemused avaldatakse 2022. aasta esimeses pooles Kultuuriministeeriumi veebilehel www.kul.ee

Loodame, et uuringus osalemine on Teie jaoks meeldiv ja huvitav!

Täname Teid juba ette!