Info kohalike avalike teenuste ja elukeskkonnaga rahulolu uuringu 2022 kohta

Turu-uuringute AS viib 2022. aasta oktoobrist detsembrini läbi küsitlust 16-aastaste ning vanemate Eesti elanike seas. Küsitlusuuringu tellijaks on Rahandusministeerium ning selle läbiviimine on kooskõlastatud Andmekaitse Inspektsiooniga.

Küsitluse eesmärk on saada ülevaade Eesti elanike rahulolust oma kohaliku omavalitsuse avalike teenuste ja elukeskkonnaga. Küsitluse tulemused on sisendiks avaliku sektori asutustele regionaalpoliitika planeerimisel ning seniste tegevuste tulemuslikkuse hindamisel. Varem on samalaadne küsitlus läbi viidud aastal 2020. Küsitluse üldistatud tulemused kohalike omavalitsuste kaupa avaldatakse 2023. aasta esimeses pooles portaalis minuomavalitsus.ee.

Uuringu käigus küsitletakse üle-Eestiliselt umbes 9300 inimest. Küsitlusuuringu valim on moodustatud juhuvalikuga rahvastikuregistri andmetest. Täpsema info isikuandmete töötlemise kohta leiate siit: Täiendav teave isikuandmete töötlemise kohta

Küsitluse valimisse sattunud inimestele saadetakse e-mailiga välja kutsekiri küsitluses osalemiseks. Valimisse sattunud inimestel on võimalik täita küsitlusankeet veebis.

Elanikkonnarühmades, kus vastamisaktiivsus veebis jääb planeeritust madalamaks, kogutakse puuduolevad ankeedid telefoniküsitlusega, mis viiakse läbi novembris ja detsembris. Küsitlust jätkatakse seni, kuni planeeritud valimi suurus (umbes 9300 vastajat) on saavutatud.

Osavõtt küsitlusest on vabatahtlik. Küsitluses osalemisest keeldumisest on võimalik anda teada kas uuringu veebikeskkonnas (keeldumisest teavitamise link on toodud kutsekirjal) või võttes kontakti kutsekirjas toodud e-maili aadressil või telefoninumbril.

Palume küsimustikule võimalusel vastata sellel inimesel, kelle nimele saadeti kutsekiri. Juhul, kui see inimene küsimustikku iseseisvalt täita ei saa, võib teda vastamisel abistada. Kui inimese jaoks pole vastamine ka abistades võimalik, võib tema asemel vastata ka tema pereliige (sel juhul tuleks ankeeti ka taustaandmed (nt sugu, vanus) märkida sellest inimesest lähtuvalt, kes ankeedi täidab).

Kutsekirjas sisalduva lingi kaudu on võimalik täita ainult üks ankeet. Soovi korral on võimalik vastamine katkestada ning hiljem vastamist pooleliolevast kohast jätkata (sisenedes ankeedile sama lingi kaudu).

Kõigi küsitluses osalejate konfidentsiaalsus tagatakse – tellijale ei edastata vastaja nime ega muid kontaktandmeid, samuti ei seostata ühtegi vastust vastaja isikuga (tulemusi analüüsitakse suuremate gruppide kaupa). Valimisse sattunud inimeste nimesid ja kontaktandmeid kasutatakse vaid selle konkreetse küsitluse läbiviimiseks ning ei edastata kolmandatele osapooltele. Peale küsitluse lõppu kõigi valimisse sattunud inimeste kontaktandmed kustutatakse.

Kõigi küsitluses osalejate vahel loositakse välja kakskümmend 50-eurost Partner kinkekaarti! Loosimises osalemiseks saate oma kontaktandmed (e-maili või telefoninumbri) jätta ankeedi lõppu (vastavad andmed kustutatakse peale loosimise läbiviimist).

Loodame, et küsitluses osalemine on Teie jaoks meeldiv ja huvitav! Täname Teid juba ette!

Lisateavet küsitluse kohta saab e-posti aadressil angelina@turu-uuringute.ee või telefonil +372 585 29 702 (E‒R kl 10.00‒16.00).