Täiendav teave isikuandmete töötlemise kohta

Andmete kirjeldus:

Töödeldavateks andmeteks on küsitlusuuringu „Üle-eestiline elanike kohalike avalike teenuste ja elukeskkonnaga rahulolu uuring Rahandusministeeriumile“ valimisse kaasatud inimeste nimi ja kontaktandmed ning küsitluses osalenud inimeste poolt antud vastused. Küsitluses osalemine on kõigi valimiisikute jaoks täiesti vabatahtlik.

Küsitlustöö läbiviimises kasutatakse isikutega kontakti võtmiseks isikute nimesid, e-maili aadresse ja telefoninumbreid. Kontaktandmed päriti rahvastikuregistrist (valim koostati stratifitseeritud juhuvalikuga vähemalt 16-aastaste Eesti elanike andmetest). Kontaktandmeid kasutatakse ainult küsitlustöö läbiviimisel ning neid ei seota isikute poolt antud vastustega, mis talletatakse anonümiseeritud andmefailis.

Küsitlustöö käigus on vastajatel, kes soovivad osaleda kinkekaartide loosimises, võimalik märkida ankeeti oma kontaktandmed (e-maili aadress või telefoninumber). Nimetatud andmeid kasutatakse ainult kinkekaartide loosimise läbiviimisel (neid ei seota küsitluses antud muude vastustega) ning need kustutatakse peale loosimise toimumist.

Eesmärk:

Isikuandmete töötlemise eesmärk on küsitlusuuringu „Üle-eestiline elanike kohalike avalike teenuste ja elukeskkonnaga rahulolu uuring Rahandusministeeriumile“ küsitlustoimingute läbiviimine. Uuringu eesmärgiks on luua eeldused poliitikakujundamise protsessi teadmispõhisusele, et tagada objektiivne ülevaade regionaalpoliitika valdkonna arengust ja rakendatud või kavandatava poliitika mõjususest.

Vastutav töötleja: isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Rahandusministeerium (projektijuht, Karl Annus, karl.annus@fin.ee, 611 3616). Valimiisikute andmed liiguvad registripidajalt otse volitatud töötlejale, kelleks on Turu-uuringute AS (tegevjuht Tõnis Stamberg, e-post: tonis@turu.uuringute.ee; tel. +372 566 000 49). Andmed on kättesaadavad vaid vastutava töötleja nõusolekul ning ainult ülaltoodud eesmärkide täitmiseks.

Õiguslik alus:

1. Vabariigi Valitsuse seaduse § 65 kohaselt on Rahandusministeeriumi valitsemisala üheks ülesandeks kohaliku omavalitsuse üksuste arendamine ja nõustamine.
2. Rahandusministeeriumi põhimääruse § 301 punkti 7 kohaselt töötab kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakond välja kohalike omavalitsuste finantseerimise ja finantsjuhtimise põhimõtteid ning poliitikat, valmistab ette vastavate õigusaktide eelnõusid, koordineerib nende rakendamist ning tegeleb kohalike omavalitsuste eelarvepoliitika analüüsiga ning punkti 8 kohaselt töötab kohalike omavalitsuste poliitika osakond välja kohaliku omavalitsuse, regionaalhalduse ja kohanimede korraldamise poliitikat ning regionaalvaldkonna õigusaktide eelnõusid.
3. Isikuandmete kaitse seaduse § 6 lõige 5 (õigus viia tegevuste koordineerimiseks vajalike poliitikate kujundamiseks läbi uuringuid).
4. Rahandusministeeriumi tellijana ja Turu-Uuringute ASi töövõtjana 10. augustil 2022. aastal sõlmitud leping nr 14-8/6373-1

Ligipääs andmetele: Andmetele omavad ligipääsu volitatud töötleja, projektimeeskonna volitatud liikmed ning küsitlustöö läbiviijad. Küsitluse tulemusel valmiv küsitlusandmete fail on anonümiseeritud, st küsitlusele vastanute nimesid ja kontaktandmeid ei viida kokku nende poolt küsitluse käigus antud vastustega. Küsitluse läbiviija edastab küsitlustulemuste anonümiseeritud üksikvastuste faili Rahandusministeeriumile andmete analüüsiks ja avalikustamiseks.

Küsitluse tulemuste üksikvastuste fail tehakse avalikult kättesaadavaks. Avalikustatud failis on vastused muudetud täielikult anonüümseks, ehk vastajad ei ole ei otseselt ega kaudselt tuvastatavad. Selleks, et vastajad ei oleks otseselt tuvastavad, eemaldatakse juba enne Rahandusministeeriumile tulemuste esitamist andmefailist otseselt vastajale isikule viitavad tunnused (nimi, e-maili aadress, telefoninumber, IP-aadress). Vastajate kaudse tuvastamise vältimiseks esitatakse andmefailis vastajate taustandmed agregeeritud tunnustena (väiksemad grupid on ühendatud suuremateks, vältimaks olukorda, kus vastaja taustainfo on sedavõrd detailne, et tema isik on taustatunnuste alusel tuvastatav).

Andmesubjektidel on:

  1. Esitada igal ajal oma konkreetse seisundiga seotud veenvatel ja õigustatud põhjustel vastuväiteid endaga seotud andmete töötlemise kohta. Kui tegemist on õigustatud vastuväitega, ei tohi edasises töötlemises kõnealuseid andmeid enam kasutada. Vastuväited saab saata aadressile tonis@turu-uuringute.ee. Turu-uuringute AS vastab päringule 15 tööpäeva jooksul alates päringu kättesaamisest.
  2. Saada teavet enne, kui temaga seotud isikuandmed esmakordselt kolmandatele isikutele avaldatakse või kui need esmakordselt otseturustuse eesmärgil andmeid kasutavad, kusjuures talle tuleb pakkuda võimalust tasuta esitada nimetatud avaldamise või kasutamise kohta vastuväiteid. Turu-uuringute AS vastab päringule 15 tööpäeva jooksul alates päringu kättesaamisest.

Õigus saada nõustamist – andmesubjektidel on igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole: aki.ee.

Isikuandmete töötlemise küsimustes võib pöörduda vastutava töötleja – Turu-uuringute AS-i tegevjuhi poole aadressil: tonis@turu-uuringute.ee.

Märkus: Et Turu-uuringute AS kavatseb küsitlusega kogutud andmed anonümiseerida, ei pruugi Teie päringule vastavate tegevuste teostamine olla võimalik peale 31. detsembrit 2022, kuna peale küsitlustulemuste anonümiseerimist pole andmesubjektide tuvastamine vastuste failis enam võimalik.

Andmete töötlemise algus: Oktoober 2022.

Andmete säilitamine: Küsitluses osalenute vastuseid säilitatakse anonümiseerituna ühes või rohkemas andmefailis, kus puuduvad võimalused küsitluses osalenud üksikisikute tuvastamiseks.

Andmete säilitamise poliitika: Isikutega kontakti võtmiseks kasutatud teave, nagu nimed, telefoninumbrid ja aadressid, ning kinkekaartide loosimiseks kogutud kontaktandmed (telefoninumbrid ja e-maili aadressid) hävitatakse peale küsitluse tulemuste lõplikku üleandmist, ehk hiljemalt 2023.a märtsis. Isikute kontaktandmeid säilitatakse alati eraldi nende antud vastustest. Anonümiseeritud vastuseid säilitatakse määramata aja.