Vähenenud töövõimega inimeste ja töövõimetuspensionäride küsitlus

Turu-uuringute AS viib 2021. aasta oktoobrist detsembrini läbi küsitlust vähenenud töövõimega inimeste ning töövõimetuspensionäride seas (küsitlus on osa suuremast uuringust, mille ametlik nimetus on: „Töövõime toetamise skeemi loomise ja juurutamise makromajandusliku mõju hindamine“ Sotsiaalministeeriumile). Uuringu tellijaks on Sotsiaalministeerium ning selle läbiviimist kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond. Uuringu läbiviimine on kooskõlastatud Andmekaitse Inspektsiooniga (luba nr 2.2.-1/21/9 (26.08.2021)).

Turu-uuringute AS viib uuringut läbi koostöös mõttekojaga Praxis, Rakendusuuringute Keskusega Centar ning MTÜga Rakendusliku Antropoloogia Keskus. Uuringu eesmärk on saada ülevaade töövõimereformi mõjust vähenenud töövõimega inimeste ja töövõimetuspensionäride toimetulekule ning nende inimeste vajadustest tööturuteenuste osas.

Uuringu käigus küsitletakse 1000 töövõimekaoga inimest ning töövõimetuspensionäri. Küsitlusuuringu valim on moodustatud juhuvalikuga Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa registritest.

Valimisse sattunud inimestele saadetakse esmalt postiga välja kutsekiri uuringus osalemiseks. Kuni 7. novembrini on valimisse sattunud inimestel võimalik täita küsitlusankeet veebis. Inimestega, kes veebis küsimustikku ei täinud, võtavad intervjuu läbiviimiseks ühendust küsitlejad – toimub silmast silma või telefoniküsitluse etapp Küsitlust jätkatakse seni, kuni planeeritud valimi suurus (1000 vastajat) on saavutatud, seega kõigi inimestega, kes kutsekirja said, küsitlejad ühendust ei võta.

Osavõtt uuringust on vabatahtlik. Uuringus osalemisest keeldumisest on võimalik anda teada kas uuringu veebikeskkonnas (täpsemad juhised on toodud kutsekirjal) või võttes kontakti kutsekirjas toodud e-maili aadressil või telefoninumbril.

Palume küsimustikule vastata ainult neil inimestel, kelle nimele saadeti kutsekiri. Juhul, kui see inimene küsimustikku iseseisvalt täita ei saa, võib teda vastamisel abistada pereliige või hooldaja. Kui inimese jaoks pole vastamine ka abistades võimalik, palume ta valimist eemaldada (täpsemad juhised on toodud kutsekirjas).

Tulenevalt isikuandmete kaitse seadusest küsitakse uuringus osalejatelt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku andmine on eeltingimus uuringus osalemiseks/küsitluse käigus antud vastuste kasutamiseks. Kui täidate ankeedi veebis, saate oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks märkida ankeedi alguses. Juhul, kui vastate küsitlusele silmast silma või telefonis, küsitakse Teilt nõusoleku vormile kirjalikku allkirja (telefonis vastamise puhul on võimalik nõusolek saata ka e-maili või postiga). Töödeldavad isikuandmed pärinevad Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa registritest, ning on järgnevad:

• Isiku vanus ja sugu
• Elukoht (linna või valla tasandil)
• Töövõimetuse või vähenenud töövõime määr
• Peamine töötamist raskendav tegevuspiirang või tervisekahjustus
• Puude olemasolu, sh puude raskusaste ja liik.

Kõigi uuringus osalejate konfidentsiaalsus tagatakse – tellijale ei edastata vastaja nime ega muid kontaktandmeid, samuti ei seostata ühtegi vastust vastaja isikuga (tulemusi analüüsitakse suuremate gruppide kaupa). Peale uuringu lõppu kõigi uuringus osalenute kontaktandmed kustutatakse.

Kõigi küsitluses osalejate vahel loositakse välja ka viis 50-eurost Partner kinkekaarti! Loosimises osalemiseks saate oma kontaktandmed (e-maili või telefoninumbri) jätta ankeedi lõppu (vastavad andmed kustutatakse peale loosimise läbiviimist).

Uuringu tulemused avaldatakse 2022. aasta esimeses pooles Sotsiaalministeeriumi veebilehel sm.ee

Loodame, et uuringus osalemine on Teie jaoks meeldiv ja huvitav!
Täname Teid juba ette!