Hooldusvajaduse uuring 2020

Turu-uuringute AS viib 2020. aasta augustist novembrini läbi Eesti elanike tegevuspiirangute ja hooldusvajaduse uuringut. Uuringu tellijaks on Sotsiaalministeerium ning selle eesmärk on selgitada, milline on Eesti elanikkonna füüsiline ja vaimne tervis, kui paljudel elanikest esineb tervisest tulenevaid tegevuspiiranguid ning millist abi igapäevaseks toimetulekuks vajatakse.

Uuringu käigus küsitletakse 2500 Eesti elanikku vanuses 16 ja üle selle. Uuringu valim on moodustatud juhuvalikuga Rahvastikuregistrist. Uuringu läbiviimine on kooskõlastatud Andmekaitse Inspektsiooniga ning valimi väljastamiseks on andnud loa Siseministeerium.

Uuringu valimisse sattunud inimestele saadetakse postiga välja kutsekiri uuringus osalemiseks. Osavõtt uuringust on vabatahtlik. Uuringus osalemisest keeldumisest on võimalik anda teada kas uuringu veebikeskkonnas või võttes kontakti kutsekirjas toodud e-maili aadressil või telefoninumbril.

Kõigi uuringus osalejate anonüümsus tagatakse – tellijale ei edastata vastaja nime ega muid kontaktandmeid, samuti ei seostata ühtegi vastust vastaja isikuga (tulemusi analüüsitakse suuremate gruppide kaupa). Peale uuringu lõppu kõigi uuringus osalenute kontaktandmed kustutatakse.

Uuringu tulemused avaldatakse 2021. aasta alguses Sotsiaalministeeriumi veebilehel sm.ee