Juba 75 protsenti inimesest on valmis end vaktsineerima

Eesti inimeste valmidus end COVID-19 vastu vaktsineerida on järjest kasvanud. Märtsi lõpu seisuga on COVID-19 vastu valmis end vaktsineerima kokku 75% elanikest, selgub Riigikantselei tellimusel märtsi lõpus Turu-uuringute AS-i tehtud Eesti elanike küsitlusest.

Värskelt valminud uuringu järgi on valmis end vaktsineerima kokku 75% Eesti elanikest. Nende hulka liigituvad ka inimesed, kes on juba vaktsineeritud. See näitaja on alates jaanuari algusest pidevalt kasvanud. Kahe nädala eest oli valmis vaktsineerima 71% inimestest ning kuu aja eest oli see näitaja 69%. Kasv on seotud nii vaktsineeritute hulga kasvuga, vaktsineerimises kahtlejate hulga vähenemise kui ka COVID-19 vaktsineerimisse negatiivselt suhtuvate inimeste osakaalu vähenemisega.

Jaanuari alguses väljendas 16% elanikest seisukohta, et nad ilmselt ei plaani end vaktsineerida COVID-19 vastu. Märtsi lõpuks on nende hulk vähenenud 10 protsendile. Kindlalt oli enda vaktsineerimise vastu jaanuari alguses 15% elanikest, märtsi keskpaigaks langes see näitaja 12% juurde ning püsis sel tasemel ka kuu lõpus. Jätkuvalt on mõnevõrra madalam muudest rahvustest inimeste valmisolek vaktsineerida – märtsi lõpus oli valmis vaktsineerima 63% muudest rahvustest inimestest.

Uuring peegeldab ka vaktsineeritusega hõlmatuse kiiret kasvu – pooleteise kuu ees märkis ennast vaktsineerituks 3% küsitlusele vastanutest. Märtsi lõpuks oli nende inimeste osakaal suurenenud ca 20 protsendini. Reaalselt on Eestis praeguseks vähemalt ühe doosiga COVID-19 vastu vaktsineeritud enam kui 211 000 inimest, mis moodustab ligi 19% täiskasvanud Eesti elanikest.

Turu-uuringute AS uuringujuhi Vaike Vainu sõnul võib selle tendentsi taga näha mitut põhjust: “Nakatumiste ja haiglakoormuse järsk kasv on toonud inimestele selgemalt nähtavale haiguse enda potentsiaalselt pikaajalised negatiivsed mõjud, rääkimata haiguse tõttu surnute hulga suurenemisest. Oma osa on kindlasti ka vaktsiinide ning vaktsiine puudutava informatsiooni paremal kättesaadavusel, sealhulgas käimasoleval vaktsineerimiskampaanial,” ütles Vaike Vainu. „Juurdumas on arusaam, et vaktsineerimine on tõhusaim strateegia tavapärase elu juurde tagasi pöördumiseks.“

Veebruari algusest alates pidevalt tõusnud ja kahe nädala eest rekordiliselt kõrgele tõusnud ohutunne on hakanud langema, kuid püsib jätkuvalt kõrgel. Värsketel andmetel peab olukorda kriitiliseks 69% elanikest, märtsi keskel oli vastav näitaja rekordiliselt kõrge 81 protsenti. Samal ajal on veidi langenud ka valmidus teha märkuseid piirangute eirajatele. Märtsi keskel oli 73% inimestest valmis läheduses viibivale ja piiranguid eiravale inimesele märkust tegema. Kuu lõpus oli nende inimeste osakaal 69%, mis on samas jätkuvalt kõrge näitaja.

Oluline on, et ametlike suuniste jälgimise hoolsus jätkuvalt püsib – 77% elanikest järgib enda sõnul kõiki juhiseid ja 16% enamust. Eestlaste seas on suuniste järgimine parem kui mitte-eestlaste seas, kuid seda selgitavad suures osas erinevused tööhõives: mitte-eestlastest töötab suurem osa töökohtadel, kus kodukontoris töötamine pole võimalik.

Märtsi lõpu uuring vaatas esmakordselt, kuidas käituvad koroonaviirusesse nakatunud ja lähikontaktsed. Uuringu järgi jäi vaid 74% viirusega nakatunutest oma nakatumisest teada saades isolatsiooni. Lähikontaktsetest jäi isolatsiooni 48% ehk alla poole. 24% lähikontaktsetest ja 9% nakatunutest külastas toidupoodi või apteeki ning 14% lähikontaktsetest ja 3% nakatunutest käis jätkuvalt (osaliselt) kohal koolis või tööl. Seejuures järgivad koroonaviirusega nakatunud mitte-eestlased kehtestatud suuniseid hoolsamalt kui eestlased – koroonaviirusega nakatunud eestlastest jäi isolatsiooni 62%, muudest rahvustest Eesti elanikest 83%.

Uuringu andmetel esineb depressiooni või muu meeleoluhäire sümptomeid 30%, ärevushäire sümptomeid 25% ning vaimse kurnatuse sümptomeid 49% elanikest. Vaimse tervise probleemide esinemine seda levinum, mida noorema vanuserühmaga on tegu. Vaimse tervise probleeme esineb keskmisest sagedamini töötute ning õpilaste/üliõpilaste seas. Mõlemas rühmas esineb keskmisest enam depressiooni või muu meeleoluhäire sümptomeid. Töötute seas esineb keskmisest sagedamini ka ärevushäire sümptomeid ning õppurite seas keskmisest sagedamini vaimse kurnatuse sümptomeid. Vaimse tervise probleeme esineb keskmisest sagedamini majanduslike toimetulekuraskustega inimeste seas, ärevushäire ning vaimse kurnatuse sümptomeid keskmisest sagedamini ka nende inimeste seas, kelle töökoormus on suurenenud.

Jätkuvalt tunnetab oluliselt suur osa Eesti elanikest oma (pere) sissetulekute langust seoses koroonaviirusest tingitud olukorraga ning viimase kahe kuuga on see mõju oluliselt kasvanud: kui veebruari alguses tunnetas sissetulekute langust 42% elanikest, siis märtsi lõpuks tunnetas seda juba 49% elanikest. Negatiivne mõju sissetulekutele on tugevam muudest rahvustest elanike seas. Nende seas tunnetab sissetulekute langust 63%, samas kui eestlaste seas 43%, mõju on kasvanud mõlemas rühmas. Seejuures vaid 41% elanikest on märkinud, et on kursis riigi poolt pakutavate toetusmeetmetega tööandjate ja töötajate kriisiga toimetuleku lihtsustamiseks ning 46% on kursis, kust otsida informatsiooni toetusmeetmete kohta. Informeeritus on madalam eelkõige madalama haridustasemega elanike seas.

Küsitluse tellis Riigikantselei ja viis läbi Turu-uuringute AS. Uuringu 26. küsitluslaine viidi läbi ajavahemikus 26.–29. märtsini 2021.