Noored on info kättesaadavusega valdavalt rahul, kuid kohati tekitab raskusi orienteerumine info ülekülluses

2023. aasta sügisel viis Turu-uuringute AS Haridus- ja Noorteameti tellimusel läbi uuringu eesmärgiga selgitada noorte infovajadusi ning noorteinfo kvaliteeti ja kättesaadavust kohalikul ja riiklikul tasandil. Noorte infovajaduste väljaselgitamiseks viidi 7–26-aastaste noorte seas läbi ankeetküsitlus, millele vastas 1295 noort. Selgitamaks noorteinfo valdkonna hetkeseisu ja arenguvajadusi ka noorteinfo korraldajate vaates, viidi ka noorteinfo korraldajate sihtrühmas läbi ankeetküsitlus (millele vastas 243 noorteinfo korraldajat) ning 20 süvaintervjuud.

Uuringu põhjal on noorteinfo kvaliteet ning kättesaadavus nii noorte kui ka noorteinfo korraldajate vaates Eestis küllaltki hea. Küsitletud noortest 74% hinnangul leidub neile huvipakkuvate teemade kohta infot piisavalt. Info leidmist pidasid noored valdavalt lihtsaks ning probleeme info arusaadavusega oldi kogetud pigem harva. Ka noorteinfo korraldajad hindasid noorteinfot valdavalt piisavaks (86%) ning olid enamasti (mõõdukalt) rahul ka noorteinfo kättesaadavusega. Samas koorus uuringust välja ka mitmeid murekohti ning arenguvajadusi.

Noortele huvipakkuvate teemade spekter on lai ning info kättesaadavus erinevate teemade osas on ebaühtlane. Uuringust ilmnesid teemavaldkonnad, mille osas noorte hinnangul on infot leida keerulisem (nt iseseisvumine ja raha, töötamine) või mille kohta noorteinfo korraldajate hinnangul on infot vähe (nt finantstarkus, edasiõppimis- ja karjäärivõimalused, tervis, suhted, küberkiusamine ning -turvalisus). Uuringu põhjal võiksid need teemad noorteinfo jagamisel olla rohkem fookuses.

Kuigi noored peavad info leidmist valdavalt lihtsaks ning noorteinfot arusaadavaks, on hinnangud võrreldes 2016. aastaga muutunud kriitilisemaks. Põhjuseks võib olla info (kasvav) üleküllus, mis muudab usaldusväärse ja olulise info välja sõelumise noorte jaoks keeruliseks. Küsitluse põhjal on noortel peamiseks allikaks info otsimisel internet, samas kontrollivad noored internetis leiduva info usaldusväärsust pigem harva ning sotsiaalmeediat (kanalit, kus levib palju väärinfot) peavad ligi pooled 16–26-aastastest noortest usaldusväärseks infokanaliks.

Põhjalikuma ülevaate uuringu tulemustest annab uuringu raport Noorte infovajaduste ning kohaliku ja riikliku tasandi noorteinfo kvaliteedi ning kättesaadavuse analüüs, mis on leitav Haridusportaali Noorteuuringute andmebaasist.