In-hall ja tänavaküsitlused

Silmast silma küsitlus või test mingis konkreetses asukohas või ruumis (näit kaubanduskeskuses, teatris, tänaval vms), kus küsitleja esitab vastajale ankeedi põhjal küsimusi või jagab vastajatele ankeete ja kannab hoolt nende tagasisaamise eest. Vastajaid valitakse juhuvaliku põhimõttel, vajadusel kehtestatakse kvoodid (sugu, vanus vms).