Ärisektori uuringud

Ärisektori uuringud annavad ülevaate klientide rahulolust teenuse või tootega juhul, kui teie sihtrühmaks on ärikliendid. Siia alla kuuluvad ka personalirahulolu-uuringud.

Ärituru uuringute liigid:

Firma või selle toodete-teenuste tuntuse või positsiooni uuring – viiakse läbi ettevõtete seas esindusliku valimiga , mistõttu sellele vastavad lisaks teie klientidele ka konkurentide kliendid. Taoline uuring annab ülevaate teie firma tuntusest ja positsioonist turul võrreldes konkurentidega. Lisaks võib uuringu raames keskenduda turu ootustele nii olemasolevate kui uute toodete või teenuste suhtes. Meetoditest kasutatakse sagedamini telefoniküsitlusi või veebiuuringuid.

Kliendirahulolu uuringud.

Äriklientide rahulolu uuringud selgitavad, milline on klientide rahulolu teie toote või teenusega, millised on nende edaspidised ootused ja millised on esmased arenguvajadused toodete/teenuste parandamisel. Meetoditest on sobivaimad telefoniküsitlused, veebipõhised uuringud ning Mystery Shopping.

Personaliuuringud

Uuringud firma töötajate seas annavad ülevaate, kui rahul ja pühendunud on teie töötajad, kuidas ollakse rahul informatsiooni liikumisega ettevõttes jmt. Kui uuringu viib läbi uuringufirma, kaob vastajatel kartus oma vastuste anonüümsuse suhtes.
Meetoditest kasutatakse veebipõhist küsitlust, isetäidetavat ankeetküsitlust ja vajadusel ka fookusgrupp-uuringut enne põhiküsitluse läbiviimist.