L.A.N.D.

Liigitused (Vastaja kirjeldab üht nähtust (nt brändi) sarnasuste ja erinevuste abil. Iga liigitus põhineb ühel maailma tajumist korrastaval mõõtmel. Saame teada, millised on vastaja jaoks brändi eristavad mõõtmed.)

Argumentatsioon (Miks-küsimuste abil selgub, kuidas vastaja oma seisukohti põhjendab.)

Normid (Normid väljenduvad piirangute ja suunamistena. Normid aitavad määratleda tulevikutrendide suunda ja allikat.)

Diskursused (Diskursus ehk kõnerepertuaar on viis mingist nähtusest rääkida. Diskursuse valik määrab ära, millest ja kuidas saab rääkida. Diskursiivse praktika rikkumisi märgatakse ja need jäävad meelde.)

Uuringu põhjal on võimalik koostada tabel, mis võimaldab hinnata turunduse edukust.

 Tarbija  Turundaja
 toote positsioon tarbija teadvuses  positsioneerimise eesmärk
 tarbija argumentatsioon  kasutatavad müügiargumendid
 tarbija tegevust määratlevad normid  brändi väärtused
 tarbija kasutatavad kõnerepertuaarid  turunduskommunikatsioonis kasutatavad kõnerepertuaarid