Omnibuss

Omnibuss on kindla ajakavaga toimuv igakuine esinduslik elanikkonnaküsitlus. Omnibuss-uuringu iseärasus on see, et üks küsitlus kätkeb endas omavahel mitte seotud küsimustikke erinevatelt tellijatelt, mistõttu küsitluskulud jagunevad kõigi osalejate vahel. Iga tellija saab ainult oma küsimustiku tulemused. Omnibussi küsitlustulemused peegeldavad kogu 18+ aastase Eesti elanikkonna arvamusi ja käitumist, valimi suurus on 1000.
Omnibussi valim on esinduslik mitmeastmeline juhuvalim. Valimi mudel on koostatud Eesti Statistikaameti rahvastikustatistika andmebaasi alusel. Seega vastab küsitletute struktuur elanikkonna struktuurile ning küsitlustulemused on laiendatavad kogu Eesti vastavaealisele elanikkonnale. Koguvalimi tulemuste puhul on maksimaalne lubatud statistiline viga 95%-lisel tõenäosusnivool ±3,1%, valimi alamgruppide puhul võib see olla suurem.
Küsitlus toimub silmast-silma vastajate kodudes. Igast valimisse sattunud korterist või majast küsitletakse üht pereliiget, keda valitakse kindla reegli põhjal. Reeglid kehtivad ka küsitluspunktide, tänavate ja korterite/majade valimisel.

Vaata omnibussi ajakava >>