Süvaintervjuud

Varem koostatud küsitluskava järgi pikem vestlus teatud isikuga silmast silma või telefoni teel. Intervjuu on tavaliselt eelnevalt kokku lepitud ning vestlus salvestatakse (eelnevalt vestluspartnerit sellest informeerides). Kui uuring hõlmab mitut samateemalist intervjuud, siis analüüsime tulemuste sarnasusi ja erinevusi.