Telefoniküsitlused

Viime küsitlusi läbi telefoni teel Turu-uuringute AS telefonikeskuse ja küsitlusvõrgu abil. Ankeet on programmeeritud veebi. Valim on kas tellija kliendiregister, väljavõte mingist sihtrühmaregistrist (nt ettevõtete register) või elanikkonna juhuvalim, mille puhul telefoninumbreid genereeritakse. Vastajate valikul rakendame kvoote regionaalsele jaotusele, vastajate soole, vanusele, suhtluskeelele vm küsitluse spetsiifikast lähtuvale tunnusele. Vajadusel kaalume küsitlustulemusi vastavusse üldkogumi struktuurile.