Tuumaenergia tootmist Eestis toetab 75% elanikest

16.– 21. veebruaril 2023 läbiviidud uuringu käigus uuriti elanike hoiakuid tuumaelektrijaama rajamise suhtes Eestis. Küsitluse käigus esitati vastajatele erinevaid eesmärke, mille nimel nad toetaks tuumaenergia tootmist (tuumaelektrijaama rajamist) Eestis. Seoses esitatud eesmärkidega väljendas oma poolehoidu tuumaenergia tootmisele 75% küsitletutest, sealjuures kõige olulisemateks pooltargumentideks peeti energiajulgeolekut (47%) ja soodsamat elektrienergia tagamist Eestis (46%). Tuumaenergia tootmisele olid 17% vastajatest põhimõtteliselt vastu.

Uuringus selgus, et keskmisest enam toetavad tuumaenergia tootmist mehed, eesti rahvusest, kõrgema sissetulekuga või kõrge turvatundega elanikud. Vastu on aga keskmisest enam naised, muust rahvusest, Kirde-Eestis elavad või madalama turvatundega elanikud.

Üle-eestiline uuring viidi Riigikantselei tellimusel läbi vähemalt 15-aastaste Eesti elanike seas, mille käigus küsitleti veebis ja telefoni teel 1506 elanikku.
Uuringu kohta saate lugeda ka siit: err.ee