Tööandjate hoiakud vähenenud töövõimega inimeste värbamise suhtes

2021. aasta märtsis ja aprillis viis Turu-uuringute AS Eesti Tööandjate Keskliidu ja Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi küsitlusuuringu tööandjate seas, eesmärgiga saada ülevaade tööandjate hoiakutest vähenenud töövõimega inimeste värbamise osas. Uuringutulemused on sisendiks töövõimereformi järgmiste sammude planeerimisel ning tööandjate suunaliste toetus- ja teavitustegevuste kavandamisel.
Uuringu andmetel on perioodil 2015–2021 vähenenud töövõimega inimesi palganud tööandjate osakaal kasvanud 29%-lt 33%-le ning tööandjate hoiakud vähenenud töövõimega inimeste töölevõtmise suhtes muutunud soosivamaks. Tööandjatest 64% peab vähenenud töövõimet töötajate valikul pigem teisejärguliseks: pigem lähtutakse valiku tegemisel töötaja kvalifikatsioonist, oskustest ja motivatsioonist.
Tööandjad hindavad riigi toetusi ja teenuseid vähenenud töövõimega inimeste värbamisel küllaltki motiveerivaks teguriks, kuid teadlikkus riiklikest tugimeetmetest on jätkuvalt puudulik: enamik tööandjaid teab küll vähenenud töövõimega töötaja sotsiaalmaksu hüvitamise võimalusest, kuid madalam on teadlikkus töötaja ümber- või täiendõppe kulude hüvitamise võimalusest, tööruumide ja -vahendite kohandamise kulude hüvitamisest ning töötaja tugiisiku teenusest.

Uuringu raportiga saab tutvuda siin:

Tööandjate uuringu raport