Eesti ettevõtted ei pea küberrünnakuid tõenäoliseks

2023. aasta lõpus Telia tellitud IT-tervisele keskenduvast uuringust selgus, et Eesti ettevõtetest üle 60% ei usu, et küberkuritegevus võiks neid puudutada. IT-turvalisuse ohtu või küberrünnakut tõenäoliseks pidavaid ettevõtteid on vähem kui kahel viimasel aastal. Kui 2020. aastal pidas ohuolukorraga kokkupuutumist tõenäoliseks 34% uuringus osalenud ettevõtetest ning kuni 2022. aastani kasvas nende osakaal 48%-ni, siis viimasest uuringust selgus, et seda ohtu peavad tõenäoliseks 37% ettevõtetest.
Ohuolukordadega kokkupuuted on aga kasvutrendis ning piirkonniti on löögi all enim Ida-Virumaal, Tartumaal, Lõuna-Eestis ning Harjumaal asuvad ettevõtted. Kõige rohkem tuleb küsitletud ettevõtete sõnul tegeleda petu- ja õngitsuskirjade, kompromiteerimise ning otsest kahju tekitavate viirustega. Hoogustunud on ka teenusetõkestusrünnakud ja seda just pärast Ukraina sõja algust. Seejuures 60 protsendil küsitletud ettevõtetest ei ole ega ole ka plaanis koostada strateeglist küberturvalisuse tõstmise tegevusplaani.
Läbiviidud küsitluses kaardistati kohalike ettevõtete IT-turvalisust, kokkupuuteid ohuolukordadega, kasutusel olevaid meetmeid võimalike rünnakutega toime tulekuks, IT-teenuste aastaeelarvet jpm.
Uuringutulemusi kajastavat artiklit saab lugeda Telia Digitark kodulehel.