Eesti inimeste usaldus ja huvi teaduse vastu on suur

2023. aasta lõpus viis Turu-uuringute AS Eesti Teadusagentuuri (ETAG) tellimusel läbi uuring mõõtmaks Eesti inimeste hoiakuid ja kokkupuudet teadusega ning uuriti, kui palju on Eesti elanikud kursis teadlaste tööga. Uuringust selgus, et 81% Eesti elanikest nõustub sellega, et teadusuuringud on vajalikud ka ilma kohese kasuta ning 78% arvas, et riik peaks teadusuuringuid rohkem toetama. 73% Eesti elanikest usaldab teadlasi ning vaid 4% on mitteusaldajad. 66% vastajatest tunneb huvi teaduse vastu. Usaldus teadlaste vastu on seda kõrgem, mida kõrgema haridusega inimene on (kõrgharidusega vastajatest usaldab teadlasi 82%, kuid põhiharidusega inimeste hulgas on usaldusnäitaja vaid 60%). Kuigi huvi teaduse vastu on kõrge suure osa elanike hulgas, siis enim huvituvad teadusest mehed, kõrgema haridusega ja eesti keelt kõnelevad inimesed.

19% küsitletutest nõustus, et teadus võib olla siiski ka ohuks ühiskonnale, samas kui 53% vastajatest leiavad, et teadlased töötavad ühiskonna huvides ning nende tööd tuleb toetada. Seda, et teadlased oma töös eksida võivad, arvas 62% elanikest ning sellega, et rahastajad võivad tugevalt mõjutada teadustöö tulemusi nõustus 55% elanikest. Üldiselt aga leitakse, et Eestis tehakse väga head tööd teaduse tegevuse, saavutuse ja olulisuse seletamisel ning edasiandmisel. 84% vastajatest leidis, et teadlased on oma ala eksperdid ning teadusuuringud on vajalikud. 79% vastanutest leidis, et ka poliitikud peaksid oma otsustes ja töös teadlasi rohkem kuulama.

Uuringuga sooviti ka välja selgitada, kui paljud Eesti elanikud oma igapäevaste otsuste tegemistel lähtuvad teaduslikest faktidest ja teaduspõhisusest. 38% vastajatest leidis, et teadusteemalist infot ei ole meedias piisavalt ning vaid 14% leidis, et teaduspõhise info kättesaadavus meedias on piisav. Arvati, et teadlased peaksid oma töö tulemustest rohkem üldsust teavitama (81% nõustus sellega). Kõige rohkem leitakse teaduspõhist infot trükimeediast ja internetiväljaannetest (67%) ning mujalt internetist ning televisioonist (57%). Selgus, et teadusalast infot otsivad naised sagedamini televisioonist ja mehed mujalt internetist. Teadusalast infot leitakse aga ka sotsiaalmeediast, kolleegidelt, töölt ning mujalt internetist. Uuringu käigus küsiti ka mõned konkreetsed näited ajakirjandusest või teaduse populariseerimise eesmärgil tehtud tegevuste kohta ning selgus, et kõige rohkem on Eesti inimesed tuttavad telesaatega „Rakett 69“ (58% teavad seda või on seda vaadanud), Postimehe rubriigiga „Teadus“, Delfi “Forte”-ga, ERRi teadusuudiste portaaliga “Novaator” ja ETV telesaatega “TeadusEST”.

16-aastaste ja vanemate elanike hulgas 13.-27. novembril 2023 läbiviidud Eesti teadusbaromeetri uuringu tulemusi tutvustavat artiklit saab lugeda ERR-i kodulehel ning teadusbaromeetri raportiga saab põhjalikumalt tutvuda Eesti Teadusagentuuri kodulehel.