ERR-i usaldab 83 protsenti eestlastest ja 46 protsenti mitte-eestlastest

Kuigi viimasest Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud küsitlusest selgub, et usaldus ERR-i suhtes püsib kõrgel, on viimaste aastate võrdluses siiski märgata väikest langustrendi. Turu-uuringute ASi uuringu kohaselt usaldas 2015. aasta lõpu seisuga Eesti rahvusringhäälingut 71 protsenti 15- kuni 74-aastastest Eesti elanikest.

Viimaste aastate lõikes on eestlaste hulgas usaldusväärsuse näitaja püsinud stabiilselt üle 80 protsendi, kuid ajavahemikus 2011 kuni 2015 on usaldus eestlaste seas langenud 5 protsendi ja mitte-eestlaste seas 9 protsendi võrra.

Eelmise aasta lõpu seisuga usaldab ERR-i 83 protsenti eestlastest. Mitte-eestlaste seas oli ERR-i usaldusväärsus varasematel aastatel üle 50 protsendi, 2015. aastal oli see 46 protsenti.

Seejuures ei oska kolmandik mitte-eestlastest ERR-i usaldusväärsust hinnata.

ETV+ tulekut mõjutas idanaabri propaganda

ERR-i juhatuse esimees Margus Allikmaa tunnistab, et venekeelse auditooriumi usalduse mõningase languse põhjusteni jõudmiseks on ilmselt vaja teha täiendavaid uuringuid.

“Kuid julgen etteruttavalt pakkuda, et siinseid venelasi hirmutas ETV+ tulek, sest neis jõuti kujundada arvamus ERR-ist kui suurest propagandamasinast,” märgib Allikmaa.

Seetõttu peab Allikmaa hinnangul uus venekeelne teleprogramm auditooriumi hoiakuid ümber kujundama. “Nüüd, kus on selgunud, et tegelikkus erineb täielikult kardetust ehk sellest, mida üritasid kirjeldada moskvameelsed kanalid, peab lootma, et venekeelse publiku usaldus ERRi vastu pöördub tõusule,” avaldab Allikmaa lootus.

Konfliktsed teemad pole usaldust märgatavalt kahandanud

Eestikeelse auditooriumi usaldust kommenteerides ütles Margus Allikmaa, et eelmisel aastal ühiskonda lõhestanud teravad vaidlused pole tema hinnangul ERR-i usaldusväärsusele suurt mõju avaldanud.

“Eestlaste püsivalt kõrge usaldus ERRi suhtes on eelmisel aastal ühiskonda lõhestanud teravate vaidluste taustal mõneti isegi üllatav,” märkis Allikmaa. Tema arvates näitab see, et ERR-i ajakirjanikud on teinud väga head tööd ja vahendanud nii pagulaspoliitika kui kooseluseaduse erinevaid tahke tasakaalustatult, vaidluse osapooli võrselt kaasates.

“Ka teisi teemasid on erinevates saadetes kajastatud veenva erapooletusega,” lisas ERR-i juhatuse esimees.

Turu-uuringute AS viis uuringu läbi ajavahemikul 3. kuni 17. november 2015. Küsitlus viidi läbi silmast-silma intervjuudena ning kokku küsitleti 1010 inimest vanuses 15+.

Allikas: ERR