Laste ohuteadlikkuse uuring 2024

Turu-uuringute AS viib 2024. aasta mais ja juunis läbi laste ohuteadlikkuse uuringut. Uuringu tellijaks on Päästeamet ning selle eesmärgiks on saada ülevaade laste teadlikkusest tule- ja veeohtudest ning ohtude ennetamise võimalustest. Uuringu tulemused on sisendiks Päästeametile lastele suunatud teavitustöö planeerimisel. Uuringu läbiviimine on kooskõlastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteega (protokoll nr 388/T-23) ning Andmekaitse Inspektsiooniga (otsus nr 2.2.-1/24/3-5).

Uuringu kirjeldus

Uuringu käigus küsitletakse üle-eestiliselt 450 last vanuses 6-14. Valimisse võetud laste vanematele saadeti e-postiga välja uuringut tutvustav teavituskiri. Kirjale pole vaja vastata, küsitluse kokku leppimiseks võtab kirja saanud lapsevanemaga telefoni või e-maili teel ühendust küsitleja. Küsitlusele vastamine toimub silmast silma intervjuuna ning vastata tuleks lapsel, kelle sünniaastale on teavituskirjas viidatud.

Uuringu küsimustele vastamine ei nõua mingeid eriteadmisi. Küsitluse käigus näidatakse lastele pilte tule ja veega seotud ohuolukordadest, et hinnata kas lapsed pildil kujutatud ohuolukorrad ära tunnevad. Vastamine võtab aega ligikaudu 15–20 minutit (sõltuvalt lapse vanusest ning vastamise kiirusest).

Küsitlejaks on Turu-uuringute AS-i asjakohase väljaõppe saanud inimene, kellel on kaasas Turu-uuringute AS-i töötõend või volikiri. Küsitlustöö kestab seni, kuni eesmärgiks seatud vastajate arv (450) on saavutatud, seega kõigi inimestega, kes kutsekirja saavad, küsitlejad ühendust ei võta. Küsitlus toimub 2024. aasta mais ja juunis.

Uuringu valimi moodustamine

Uuringu valim moodustati isikupõhise valimina juhuvalikuga rahvastikuregistri andmetest. Valimisse päriti 6-14-aastaste laste vanemate kontaktandmed (kokku 2250 isiku andmed). Päritavate andmete koosseis oli järgnev:

Miks päriti just need andmed?

Miks oli vajalik andmete väljavõtt rahvastikuregistrist?

Rahvastikuregistrist valimi pärimine oli vajalik andmekogumise läbiviimiseks 6-14-aastaste laste sihtrühmas. Antud uuringu spetsiifika eeldab laste küsitlemist silmast silma intervjuu vormis, kuna suure osa küsitlusankeedist moodustavad küsimused, mis eeldavad spontaanset vastust, ning selliste küsimuste puhul on vastuste täpne ülesmärkimine (ilma, et last küsimustele vastamisel aidataks või suunataks) väga oluline. Seega saab selle uuringu andmekogumine toimuda ainult küsitlejate vahendusel ning pole võimalik kasutada isetäidetavaid ankeete.

Antud sihtrühma küsitlemine ilma isikupõhise valimita oleks keeruline, kuna laste küsitlemine eeldab nii lapsevanema kui lapse nõusolekut, ning samuti ka seda, et nii laps kui lapsevanem viibiksid intervjuu läbiviimisel kodus. Kui proovida uuringut läbi viia kodukülastustega juhuslikult valitud aadressidele, on sihtrühma kuuluvate inimeste leidmise tõenäosus väike, ning nende motivatsioon uuringus osaleda madal, kui nad pole uuringu toimumisest eelnevalt teavitatud. Küsitluse läbiviimine ainult avalikku teavitust kasutades (kutsudes sihtgruppi kuuluvaid inimesi ise uurijatega ühendust võtma) annaks tulemuseks kallutatud valimi, kuna uuringus osaleks ainult aktiivsem/teadlikum osa sihtrühmast.

Osalemine on vabatahtlik

Osavõtt uuringust on vabatahtlik. Intervjuu lapsega toimub ainult sel juhul, kui nii lapsevanem kui laps on selleks nõusoleku andnud. Juhul, kui lapsevanem pole oma lapse osalemisega uuringus nõus või laps ise ei soovi uuringus osaleda, tuleks keeldumisest anda teada küsitlejale, kes leibkonnaga küsitluse läbiviimiseks ühendust võtab.

Intervjuule eelnevalt võtab küsitleja nii lapselt kui lapsevanemalt ka kirjaliku nõusoleku. Kirjalikku nõusolekut ei võeta 6-aastastelt lastelt.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming (antud juhul kontaktandmete kasutamine valimisse sattunud inimestega kontakti võtmiseks).

Teie kontaktandmed (nimi, e-maili aadress ja telefoninumber) ning info Teie lapse sünniaasta kohta on antud uuringu läbiviimise tarbeks päritud Rahvastikuregistrist. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus antud uuringu raames on avalikes huvides oleva ülesande täitmine. Päästeameti volitusel töötleb antud uuringu raames isikuandmeid Turu-uuringute AS. Laste ohuteadlikkuse uuringu tulemuste alusel hindab Päästeamet lastele suunatud tule- ja veeohutuse alase ennetustöö tõhusust, täiendab koolituskavade sisu ning koostab järgmiste aastate tööplaani.

Küsitluse käigus ei koguta muid andmeid peale ankeedis küsitud andmete. Küsitlusandmete failis on valimiisikute kontaktandmed asendatud unikaalse numbriga, s.t andmed on pseudonüümitud.

Peale küsitlustööde lõppemist valimisse sattunud inimeste kontaktandmed (rahvastikuregistrist saadud kontaktandmete fail ning andmete pseudonümiseerimise aluseks olev fail) kustutatakse ning paberkandjal nõusoleku vormid hävitatakse. Andmete kustutamine toimub küsitlustöö lõppedes (30.06.2024).

Küsitluse tulemusi säilitatakse anonümseeritud andmefailina, kus ei sisaldu vastajate otsest tuvastamist võimaldavaid andmeid. Anonümiseeritud andmete puhul puudub tagasikodeerimise võimalus (st puudub võimalus läbi koodivõtme minna tagasi algallikani).

Nii lapsevanemal kui lapsel on võimalik uuringust keelduda igal ajahetkel, nii telefoni teel kontaktivõtu kui kodukülastuse käigus. Samuti on võimalik oma nõusolek tagasi võtta küsitlustöö perioodi jooksul peale küsitluse toimumist – sel juhul kustutatakse vastaja ankeet küsitlusandmete failist. Peale andmete anonümiseerimist (st peale 30.06.2024) pole vastajate tuvastamine küsitlusandmete failis, ning seega ka üksikute vastajate vastuste kustutamine enam võimalik.

Kõigi uuringus osalejate konfidentsiaalsus tagatakse – tellijale ei edastata vastaja nime ega muid kontaktandmeid, samuti ei seostata ühtegi vastust vastaja isikuga. Uuringu tulemuste põhjal valmib raport, mida kasutab Päästeamet (raportit ei tehta laiemalt avalikuks). Raportis esitatakse küsitluse tulemused suuremate gruppide (kõik vastanud, vanuserühmad vms) kohta, st üksikute vastajate tuvastamine on välistatud.

Loodame, et uuringus osalemine on laste jaoks meeldiv ja huvitav! Täname Teid juba ette!

Küsimuste korral palume pöörduda:

Küsitlusjuht Kaja Södor, e-mail: kaja@turu-uuringute.ee, tel. 585 29 703

Küsitlusjuht Angelina Oblikas, e-mail: angelina@turu-uuringute.ee, tel. 585 29 702

Uuringujuht Vaike Vainu, e-mail: vaike@turu-uuringute.ee, tel. 585 29 709

******************************************************************************************

Информация об исследовании осведомленности детей о безопасности 2024

Фирма социологических и рыночных исследований Turu-uuringute AS в мае и июне 2024 года проводит исследование об осведомленности детей о безопасности. Заказчик исследования Спасательный департамент Эстонии. Результаты опроса послужат для Спасательному департаменту основой при планировании информационных мероприятий для детей. Исследование было одобрено Комитетом по этике исследований человека Тартуского университета (протокол № 388/T-23) и Инспекцией по защите данных (решение № 2.2.-1/24/3-5).

Описание опроса

В ходе этого исследования в Эстонии планируется опросить 450 детей.  Родителям детей, попавших  в выборку, отправили инфомационное письмо об исследовании на электронную почту. Вам не нужно отвечать на письмо. С родителем, получившим письмо, свяжется интервьюер по телефону или электронной почте, чтобы договориться об интервью. Интервью будет проходить один на один с ребенком, дата рождения которого указана в информационном письме.

Ответы на вопросы не требуют каких-либо специальных знаний. В ходе интервью ребенку будут показаны фото с ситуациями на воде и с огнем, чтобы оценить, понимает ли ребенок опасность в предполагаемой на картинке ситуации. Ответы на вопросы анкеты займут примерно 15-20 минут (в зависимости от возраста ребенка и скорости ответов на вопросы).

Интервьюер – это человек, прошедший обучение интервьюера в Turu-uuringute AS, у него с собой имеется удостоверение интервьюера или доверенность от Turu-uuringute AS. Опрос будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто целевое число респондентов (450 человек), поэтому не со всеми, кто получит письмо с приглашением, свяжутся. Опрос пройдет в мае и июне 2024 года.

Формирование выборки исследования

Выборка для исследования была составлена случайным образом на основе данных регистра народонаселения. Были запрошены контактные данные родителей детей в возрасте 6-14 лет (всего 2250 человек). Состав собранных данных был следующим:

Почему были запрошены именно эти данные?

Почему было необходимо получить данные из регистра народонаселения?

Выборка из регистра народонаселения была необходима для проведения сбора данных в целевой группе детей в возрасте 6-14 лет. Специфика данного исследования требует проведения интервью с детьми с глазу на глаз, так как значительная часть анкеты состоит из вопросов, требующих спонтанных ответов, и для таких вопросов важно, чтобы ответы были точно зафиксированы (без помощи или подсказки ребенку при ответе на вопросы). Поэтому сбор данных для этого исследования может осуществляться только интервьюерами, а также невозможно использовать анкеты, заполняемые самостоятельно.

Опрос данной целевой группы будет затруднен без  индивидуальной выборки, поскольку для опроса детей требуется согласие как родителя, так и ребенка, а также присутствие как ребенка, так и родителя дома во время интервью. Если попытаться провести опрос путем посещения на дому по случайно выбранным адресам, вероятность найти людей, входящих в целевую группу и их мотивация к участию в опросе будет низкой, если только они не будут заранее проинформированы о проведении опроса. Проведение опроса с использованием только публичной информации (приглашение представителей целевой группы самим связаться с исследователями) приведет к необъективной выборке, поскольку в опросе будет участвовать только более активная/сознательная часть целевой группы.

Добровольное участие

Участие в исследовании добровольно. Интервью с ребенком состоится только в том случае, если и родитель, и ребенок дадут на это согласие. Если родитель не согласен с участием своего ребенка в исследовании или ребенок сам не хочет этого, следует сообщить об отказе интервьюеру, который свяжется с домохозяйством для проведения опроса.

До проведения интервью интервьюер возьмет письменное согласие на проведение интервью и у родителя, и у ребенка. Письменное согласие не требуется у детей 6 лет.

Обработка личных данных

Обработка личных данных – это любая операция с личными данными (в данном случае использование контактных данных для связи с людьми из выборки).

Ваши контактные данные (имя, адрес электронной почты и номер телефона), а также информация о годе рождения Вашего ребенка были запрошены из Регистра народонаселения для проведения данного опроса. Правовым основанием для обработки персональных данных в рамках данного опроса является выполнение задачи, исходящей из общественных интересов. От имени Спасательного департамента обработка личных данных в рамках данного опроса осуществляется компанией Turu-uuringute AS. На основании результатов опроса об осведомленности детей о рисках Спасательный департамент оценит эффективность профилактической работы с детьми в области пожарной и водной безопасности, улучшит содержание учебных программ и разработает план работы на ближайшие годы.

В ходе опроса не собираются иные данные, кроме спрошенных в анкете. В файле исследования контактные данные лиц, попавших в выборку исследования, будут заменены уникальным номером, то есть псевдонимизированы.

После окончания опроса, попавшие в выборку личные данные (файл с полученными данными из регистра народонаселения, а также файл на основании которого была произведена псевдонимизация) будут уничтожены; формы согласия на бумаге также уничтожаются. Уничтожение данных произойдет после окончания опроса (30.06.2024).

Результаты опроса будут храниться в виде анонимизированного файла данных, который не будет содержать никакой прямой идентифицируемой информации о респондентах. Анонимизированные данные не допускают обратного кодирования (т. е. нет возможности вернуться к первоисточнику с помощью кодового ключа).

Как родитель, так и ребенок могут в любой момент отказаться от участия в опросе, связавшись с нами по телефону или во время визита на дом. Также можно отозвать согласие в период после проведения опроса, в этом случае анкета респондента будет удалена из файла данных опроса. После анонимизации данных (т. е. после 30.06.2024) будет невозможно идентифицировать респондентов в файле данных опроса и, следовательно, удалить ответы отдельных респондентов.

Конфиденциальность всех участников опроса гарантирована – имя респондента или другие контактные данные не передаются заказчику, и ни один ответ не будет связан с личностью респондента. По результатам опроса будет составлен отчет, который будет использоваться Спасательным департаментом (отчет не будет опубликован). В отчете будут представлены результаты опроса для больших групп (все ответившие, возрастные группы и т. д.), т. е. идентификация отдельных респондентов исключена.

Надеемся, что участие в опросе понравится Вашему ребенку! Заранее благодарны!

В случае вопросов просим обратиться:

Руководитель опросов Кая Сёэдор, e-mail: kaja@turu-uuringute.ee, tel. 585 29 703

Руководитель опросов Ангелина Обликас, e-mail: angelina@turu-uuringute.ee, tel. 585 29 702