Võrreldes käibemaksu tõusu ja automaksuga leiab elanike seas enam toetust riigikaitsemaks

Viimasel ajal on seoses riigieelarve puudujäägiga arutletud võimalike maksutõusude ning uute maksude kehtestamise üle. Selgitamaks elanike eelistusi võimalike maksumuudatuste osas, viis Turu-uuringute AS maikuus läbi küsitluse, kus vastajailt küsiti, millist kolmest võimalikust maksumuudatusest peavad nad praeguses olukorras kõige sobivamaks lahenduseks – kas käibemaksu täiendavat tõstmist, automaksu kehtestamist või riigikaitsemaksu kehtestamist (riigikaitseliste kulude ja investeeringute katteks).

Pakutud variantidest toetavad elanikud kõige sagedamini riigikaitsemaksu kehtestamist – seda pidas nimetatud võimalustest kõige sobivamaks 30% küsitletutest. Automaksu kehtestamist pidas sobivaimaks lahenduseks 10% ja käibemaksu täiendavat tõstmist 8% küsitletutest. Küsitlusele vastanutest 23% ei osanud antud küsimuses seisukohta võtta ning 29% pakkus välja muid variante (kõige sagedamini toodi muude variantidena välja kärpeid/kulude vähendamist või pankade/suurkorporatsioonide maksustamist).

Vanuserühmade võrdluses on toetus automaksu kehtestamisele oluliselt kõrgem nooremates vanuserühmades: 18-24-aastastest pidas automaksu pakutud variantidest sobivaimaks 21%, kuid näiteks 65-74-aastastest vaid 4%. Toetus riigikaitsemaksule on eestlaste seas oluliselt kõrgem kui muudest rahvustest elanike seas: seda pidas pakutud variantidest sobivaimaks 39% eesti rahvustest ning 14% muudest rahvustest vastajatest. Samuti on riigikaitsemaksu poolt keskmisest sagedamini kõrge sissetulekuga inimesed. Muudest rahvustest või madalama sissetulekuga elanikud ei osanud keskmisest sagedamini võimalike maksumuudatuste osas oma eelistust määratleda või pakkusid ankeedis loetletud maksumuudatustele muid alternatiive.

Erakondliku eelistuse võrdluses on toetus riigikaitsemaksule keskmisest kõrgem Reformierakonna ja Isamaa toetajate hulgas ning toetus automaksule kõigi koalitsioonierakondade (Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Eesti 200) toetajate hulgas. Keskerakonna toetajad pakkusid ühe võimaliku alternatiivina keskmisest sagedamini välja varamaksu või ettevõtete (suurte) kasumite maksustamist.

Küsitlus toimus perioodil 9.- 21. mai ja sellele vastas 1009 Eesti elanikku vanuses 18 eluaastat ja üle selle. Vastajatest 55% küsitleti veebis ja 45% telefoni teel. Uuringu tulemusi kajastavat artiklit on võimalik lugeda ka Delfi kodulehelt.