Kolmel protsendil elanikest ei jätku raha isegi toidu ostmiseks

Turu-uuringute AS küsis elanike hinnangut oma majanduslikule toimetulekule. Selgus, et 3-l protsendil Eesti elanikest on raskusi sellega, et ots-otsaga kokku tulla – neil ei jätku raha isegi toiduks.  Neid, kel toiduks raha jagub, kuid raskusi on esmatarbekaupade ostmisega, on 14%. Esmatarbekaupade ostmisega pole probleeme, kuid kestvuskaupade muretsemisega on raskusi 38%-l elanikest. Kestvuskaupade ostmisega probleeme pole, kuid millegi enama ostmine tekitab raskusi 28-le protsendile Eesti elanikest. Mingeid raskusi ei koge 15% elanikest, kes enda hinnangul saab endale kõike lubada.

Kokku puutuvad erinevate majanduslike raskustega kokku seega 55% Eesti elanikest.

Keskmisest rohkem majanduslikke probleeme on oodatult pensioniealistel inimestel, kellest 24% kogeb raskusi juba söögi või esmatarbekaupade puhul, rääkimata kestvuskaupadest.

Erinevus on näha eestlaste ja muude rahvuste hakkamasaamises – nii on enda sõnul raske sööki või esmatarbekaupu osta 23%-l muudest rahvustest elanikel ja kõike soovitut saab endale lubada neist 5%. Eestlaste seas on vastavad näitajad 14% ja 20%.

Suurt vahet tulemustes näeme ka vastavalt haridustasemele. Nii on alg- või põhiharidusega inimestest 11% neid, kel raha ei jagu isegi toidule ja 31% on neid, kel on probleeme esmatarbekaupadega. Kõrgharidusega inimestel toidukaupade ostmisel probleeme ei esine ning 6% neist kogeb raskusi esmatarbekaupade muretsemisel, kokku 58% saab aga majanduslikult küllaltki hästi hakkama.

Piirkondadest eristub negatiivselt Kirde-Eesti, kus esmatarbekaupadega on hädas 22% ja isegi toiduks ei jätku raha 6-l protsendil elanikest, hästi saab hakkama aga alla kolmandiku. Põhja-Eesti piirkond seevastu paistab silma keskmisest mõnevõrra paremini toimetulevate leibkondade poolest.

Samuti selgub uuringust, et EKRE ja Keskerakonna toetajad kogevad keskmisest sagedamini majandusraskusi, kuid Reformierakonna toetajad hindavad oma hakkamasaamist kõige paremaks.

Uuring viidi läbi septembri Omnibuss-uuringu raames 15+ vanuserühmas, küsitlusele vastas 1010 inimest, kellest 50% vastas telefoni- ja 50% veebiküsitluse teel.

Küsimuste korral võtke ühendust

Karin Reivart

karin@turu-uuringute.ee
+372 585 29 706