Üle poole tööandjatest on valmis reservväelaste osalemist õppekogunemistel tasustama

Kaitseministeeriumi tellimusel viis Turu-uuringute AS 2023. aasta alguses tööandjate seas läbi küsitluse, et uurida tööandjate hoiakuid riigikaitse teemadel. Uuringu kohaselt on 55% tööandjatest valmis oma reservväelastest töötajate osalemist õppekogunemistel tasustama, 22% ei ole valmis seda tegema ning 15% puhul ei ole neil töötajaid, keda õppekogunemistele kutsutakse. Tööandjatest 9% ei osanud sel teemal arvamust avaldada. Küsitlus näitas ka, et tööandjate teadlikkus reservõppekogunemiste ja ajateenistuse sisust ning eesmärkidest on tagasihoidlik: oma teadlikkust sel teemal pidas väheseks 54% tööandjatest.

Uuringu raames küsitleti 522 tööandjat avalikust- ja erasektorist üle Eesti.

Täpsem info on leitav Kaitseministeriumi kodulehel.