Usaldus Kaitseliidu vastu kasvab

Viimasest arvamusuuringust riigikaitse kohta selgub, et Eestimaa elanike usaldus Kaitseliidu vastu kasvab järjepidevalt ning Eesti inimesed peavad Kaitseliidu peamiseks ülesandeks reakodanikele esmase sõjalise väljaõppe andmist.

[:]

Kaitseliitu usaldas pigem või täielikult kokku 64 protsenti uuringul vastanutest (77 protsenti eestlastest ja 34 protsenti mitte-eestlastest).

Selle tulemusega asetub Kaitseliit asutuste ja organisatsioonide usaldusväärsuse pingereas kümnendale kohale. See on kolm kohta kõrgemal kui aasta tagasi sama uuringu usaldusväärsuse tabelis.

Nagu Kaitseväelgi on Kaitseliidu usaldusväärsus mitte-eestlaste seas selgelt madalam kui eestlaste seas.

Võrreldes eestlastega on Kaitseliitu usaldanud mitte-eestlaste hulk 43 protsendi võrra väiksem.

Kaitseministeeriumi tellimusel uurimuse läbi viinud Turu-uuringute AS palus uuringus vastajatel anda oma hinnangud ka selle kohta, millised peaks olema Kaitseliidu peamised eesmärgid.

Koondtulemused näitavad, et kolme peamise ülesande seas mainisid vastajad kõige sagedamini osalemist Eestis toimuvate õnnetuste ja katastroofide likvideerimisel (kokku 74 protsenti vastajatest).

Enam kui pooled vastajad nimetasid esmatähtsaks osalemist siseriiklike julgeolekukriiside lahendamisel (60 protsenti).

Ehkki kolme prioriteedi koond-lõikes on kõige enam toetust leidnud Kaitseliidu ülesanne aidata kaasa õnnetuste likvideerimisel, on kõige sagedamini siiski nimetatud Kaitseliidu peamiseks ülesandeks esmase sõjalise väljaõppe andmist reakodanikele.

Uuringu «Avalik arvamus ja riigikaitse» tulemusena selgus, et 15-74-aastase elanikkonna hinnangul on kõige usaldusväärsemad institutsioonid Eestis päästeteamet ning piirivalve, mida usaldab täielikult või pigem 93-87 protsenti elanikkonnast.

Kaitseväge usaldab kindlasti või pigem 76 protsenti elanikest, sealhulgas 87 protsenti eestlastest ning 48 protsenti mitte-eestlastest. Kaitsevägi on usaldatavuse edetabelis kuuendal kohal (mullu kolmandal kohal).

Uuringus mõõdeti kokku kahekümne kolme institutsiooni usaldusväärsust Eesti elanikkonna seas.