Uuring näitab elanike rahulolu riigikaitse arendamisega

Kaitseministeeriumi tellimusel Turu-uuringute AS poolt käesoleva 2010. aasta jaanuaris läbiviidud avaliku arvamuse uuringu põhjal on märkimisväärselt suurenenud inimeste usk Eesti kaitsevõimesse ning rahulolu riigikaitse arendamisega.

[:]

Toetus Eesti kuulumisele NATO-sse on rekordkõrge ja seda pooldab 80 protsenti elanikest.

Kaitseväge  usaldas  jaanuaris  80%,  Kaitseliitu  68%  eestimaalastest. Elanike positiivsed hinnangud kaitsestruktuuridele on viimase kümne aasta jooksul pidevalt kasvanud ning nii kaitseväge kui Kaitseliitu peetakse keskmisest olulisemalt usaldusväärsemaks institutsiooniks.

Sõjaliste konfliktide ohu suurenemist maailmas lähema aastakümne jooksul usub 44% Eesti elanikest ja see näitaja on olnud tihedalt seotud maailmas aset leidnud suuremate konfliktidega. Lähiaastate julgeolekuolukorda Eestis tajuvad elanikud valdavalt positiivsemana kui maailmas tervikuna – 29% hinnangul muutub elu Eestis turvalisemaks, samas kui konfliktide sagenemisse usub 24%. Kõige tõenäolisemate ohtudena, mis Eestit lähemate aastate jooksul võivad ähvardada, nähakse merereostust ning küberrünnakud.

Eesti kõige olulisemaks julgeolekugarantiiks peetakse kuulumist NATO-sse (68%), mis on eestlaste hinnangutes konkurentsitult esikohal (81%). Venekeelsed vastajad peavad aga tähtsaimaks koostööd ja heanaaberlikke suhteid Venemaaga, millele järgneb liikmesus Euroopa Liidus ja NATO-s.

Eesti kaitseväelaste osalemist rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel pooldab 59% vastajatest. Põhjustena, miks peaks Eesti osalema rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides, nimetati kõige sagedamini NATO abi võimalike ohtude tekkimisel Eestile ning kaitseväelastele vajaliku reaalse lahingukogemuse andmist.

Prioriteetsemaks peetakse osalemist NATO poolt koordineeritud sõjalistel missioonidel. Võrreldes 2009. aasta jaanuariga on toetus Afganistani missioonile kasvanud 15 protsendipunkti võrra ning seda pooldab 45% elanikest.

Läbi kogu uuringuperioodi on Eesti elanikkonna kaitsetahe olnud kõrge. Sõjalise vastupanu osutamist rünnaku korral pooldab 77% vastanutest, arvamusel, et vastupanu ei oleks vaja osutada, on vaid 17%. Isiklikult oleks valmis oma võimetele vastavalt kaitsetegevuses osalema 65% küsitletutest.

Kõrget kaitsetahet näitab ka pidevalt kasvanud toetus ajateenistuse vajalikkusele. Kui perioodil 2005-2007 pidas ajateenistust vajalikuks 85-88% vastajaist, siis alates 2008. aastast on see näitaja püsinud stabiilselt 90% piirimail. Jaanuaris 2010 hindas ajateenistuse läbimist vajalikuks 94% elanikest. Lisaks väljendab kaks kolmandikku (64%) elanikest hukkamõistvat või negatiivset suhtumist ajateenistusest kõrvalehoidmisse.

Valdav osa (83%) elanikkonnast toetab Eesti kaitsevõime arendamisel suunda, mis säilitab praeguse süsteemi, kus kutseline kaitsevägi on kombineeritud ajateenistuse läbinutest moodustuva reservarmeega. Võimalikku üleminekut kohustuslikult ajateenistuselt kutselisele kaitseväele pooldab vaid 12% eestimaalastest.

Võrreldes 2009. aasta maikuuga on jaanuaris 2010 usk Eesti kaitsevõimesse suurenenud 12 protsendilt 21-le protsendile. Riigikaitse tagamiseks tehtavate kulutuste tõstmist pooldab 26% elanikest, mida on kaheksa protsendipunkti võrra enam kui mais 2009. Vaatamata napimatele eelarvevõimalustele on riigikaitse arendamisega rahul 68% elanikest, mida on 10 protsendipunkti võrra rohkem kui eelmise uuringu läbiviimisel.

Pärast Eesti saamist NATO täisliikmeks on toetus alliansi liikmeks olemisele püsinud stabiilselt kõrgena, kõikudes 71-78% vahel. Jaanuaris 2010 tõusis toetus NATO-sse kuulumisele rekordiliselt kõrgele ehk 80%-ni.

Kaks korda aastas kaitseministeeriumi tellimusel valmivast uuringust selgub Eesti elanike hinnang maailma ja Eesti turvalisusele, arusaam peamistest julgeolekuriskidest, suhtumine Eesti riigikaitse korraldusse ning riigikaitsega tegelevatesse ja elanikkonna turvalisust tagavatesse institutsioonidesse, inimeste kaitsetahe ja muud olulised riigikaitsega seotud seisukohad.

Uuringu „Riigikaitse ja avalik arvamus“ tulemustega on võimalik tutvuda kaitseministeeriumi veebilehel: http://www.kmin.ee/?op=body&id=416

Lisainfo:
Martin Jaško
Kaitseministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja
7170105
martin.jasko@kmin.ee

Tõnis Stamberg
Turu-uuringute AS Tegevjuht
+372 668 48 50
tonis@turu-uuringute.ee