Uudised - Noored

Eesti noored on oma keskkonnateadlikkuse osas kriitilisemad kui täiskasvanud

Õpilaste keskkonnateadlikkuse pilootuuringu andmetel hindas 9. ja 12. klasside noortest 69% end väga või pigem keskkonnateadlikuks (2022. aastal läbi viidud Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuringu andmetel oli 15-74-aastaste elanike seas vastav näitaja 81%). Uuringu põhjal arvab 35% noortest, et koolis on keskkonnateemadel räägitud ebapiisavalt.

Teave noorteinfo-teemalise uuringu kohta

Turu-uuringute AS viib Haridus- ja Noorteameti tellimusel 2023. aasta sügisel läbi noorteinfo-teemalist uuringut. Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade: 7-26-aastaste noorte infovajadustest, hinnangutest noorteinfo kättesaadavusele ja kvaliteedile (sh digitaalsetes kanalites) ning infokanalite eelistustest; riikliku ning kohaliku tasandi noorteinfo korraldajate arvamustest noorteinfo kitsaskohtadest ja arenguvõimalustest.

apr 20/2016

Noored tahavad saada ettevõtjaks, kuid mitte ainult

Palgatöö on töötavatele noortele peamine sissetulekuallikas, millest niisama lihtsalt ei loobuta.

märts 22/2016

74 protsenti täisealistest noortest vajab vanemate rahalist toetust

Swedbanki rahaasjade teabekeskuse tellitud noorte finantskäitumise uuringust selgus, et suur osa noortest vajab vanemate rahalist abi ka pärast täiskasvanuikka jõudmist, noorte igakuine netosissetulek ulatub üldiselt kuni 800 euroni ja kolmandik teenib üle 1000 euro kuus, kuid sissetulek puudub kuuel protsendil noortest.