Uudised - siseministeerium

Valmis uuring siseturvalisuse teemadel

Turu-uuringute AS viis Siseministeeriumi tellimusel 22.04–12.05.2024 läbi uuringu siseturvalisuse teemadel. Küsitleti 1010 inimest üle Eesti vanuses 15+ aastat. Eesti elanike hinnangud üldisele ja kodukoha turvalisusele on jätkuvalt kõrged, selgub Siseministeeriumi tellimusel läbiviidud küsitlusest. Eestit peab elamiseks turvaliseks riigiks 88% elanikest ning 91% leiab, et tema koduümbruse turvalisus on heal tasemel.

Teave noorteinfo-teemalise uuringu kohta

Turu-uuringute AS viib Haridus- ja Noorteameti tellimusel 2023. aasta sügisel läbi noorteinfo-teemalist uuringut. Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade: 7-26-aastaste noorte infovajadustest, hinnangutest noorteinfo kättesaadavusele ja kvaliteedile (sh digitaalsetes kanalites) ning infokanalite eelistustest; riikliku ning kohaliku tasandi noorteinfo korraldajate arvamustest noorteinfo kitsaskohtadest ja arenguvõimalustest.