Uudised

Eestit on valmis kaitsma vähem kui pooled muulased

Kaitseministeeriumi tellitud uuringu tulemused näitasid, et vaid 46 protsenti muulastest on valmis Eesti riiki kaitsma, samal ajal kui eestlaste seas näitas kaitsetahet 78 protsenti.[:]

märts 09/2009

Haldusreform tulgu, aga mitte minu kodukohas

Ligi pooled Turu-uuringute AS-i omnibussiküsitluses osalenutest soovivad omavalitsuste arvu vähendamist, kuid oma kodulinna või -valla liitmist mõne teise omavalitsusega pooldab vaid veerand küsitletutest. [:]

märts 04/2009

Tallinna LV hääletus ei väljenda rahva arvamust

Jätame kõrvale aspektid, kui selgelt ja üheseltmõistetavalt olid püstitatud Tallinna haldusreformiga seotud „rahvaküsitluse“ küsimused või kuidas käitus interneti-operaator tulemustega. [:]

Institutsioonide usaldusväärsus– 2009. aasta Jaanuar

Turu-Uuringute AS viib regulaarselt (igakuiselt, v.a juuli) läbi institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Valimi suurus jaanuaris oli 1012 vastajat vanuses 15-74, Uurimisaluseid institutsioone oli 24.[:]

dets 18/2008

Eestlaste jõululaual hapukapsad verivorstiga, mitte-eestlased eelistavad kala.

Jõulud toovad kaasa ka ülimalt traditsioonilist lähenemist jõuluroogade valikus. 89% Eesti elanikkonnast eelistab jõululaual näha kas päris või üsna traditsioonilisi toite ja vaid 5% prooviks vahelduseks ka midagi eksootilisemat. [:]

Uuring näitas valgamaalaste rahulolu oma elupaigaga

Turu-uuringute AS viis Valgamaal läbi rahulolu-uuringu, mille kohaselt peab 77 protsenti vastanutest maakonda heaks elupaigaks. [:]

Eesti elanikud toetavad Gruusia ja Ukraina liitumist NATOga

Enamik Eesti elanikest toetab Soome, Rootsi, Gruusia ja Ukraina liitumist NATOga, selgub kaitseministeeriumi tellimusel Turu-uuringute ASi tehtud küsitlusest. [:]

okt 17/2008

Usaldus Kaitseliidu vastu kasvab

Viimasest arvamusuuringust riigikaitse kohta selgub, et Eestimaa elanike usaldus Kaitseliidu vastu kasvab järjepidevalt ning Eesti inimesed peavad Kaitseliidu peamiseks ülesandeks reakodanikele esmase sõjalise väljaõppe andmist. [:]

okt 15/2008

Eesti elanikud toetavad osalemist sõjalistel missioonidel

Üle poole Eesti elanikest toetab kaitseväelaste osalemist rahvusvahelistel sõjalistel missioonidel ning aastaga on toetajate hulk suurenenud, selgub kaitseministeeriumi tellimusel valminud Turu-uuringute ASi uuringust. [:]

okt 13/2008

Mida arvab rahvas Eesti julgeolekuohtudest?

2008. aas­ta jaa­nua­ris ar­vas 48% Ees­ti ela­ni­kest, et järg­mi­sel aas­takümnel sõja­lis­te konf­lik­ti­de oht maail­mas suu­re­neb. Pä­rast Ve­ne­maa Gruu­sia-vas­tast ag­res­sioo­ni tä­na­vu au­gus­tis usub aga sõja­lis­te konf­lik­ti­de oh­tu ju­ba 65% Ees­ti 15–74-aas­tas­test ela­ni­kest, mär­gib Tõnis Stam­berg. Eest­las­te ja mit­te-eest­las­te ar­va­mus jul­geo­le­kuoh­tu­de tõsi­du­sest eri­neb mär­ga­ta­valt. [:]